วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โปรแกรมตารางการทำงาน

             
                  โปรแกรมตารางทำงาน (Speadsheet) เป็น โปรแกรมเกี่ยวกับการคำนวณ ประเภทกระดาษทำการ หรือ กระดาษอิเลคทรอนิกส์ นิยมใช้ในงานด้านบัญชี การเงิน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายขาย และด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น
                 ลักษณะการทำงานของโปรแกรมตารางทำงาน
ลักษณะการทำงานของโปรแกรมตารางทำงานที่เป็นเสมือนกระดาษอิเลคทรอนิกส์ ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับโต๊ะทำงานในสำนักงานแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้
เปรียบเทียบการทำงานของคอมพิวเตอร์กับโต๊ะทำงาน


การทำงานของโปรแกรมตารางทำงาน

จอภาพ

หน่วยความจำของเครื่อง

สมุดงาน

แผ่นงาน

แป้นพิมพ์

หน่วยประมวล


โต๊ะทำงานในสำนักงาน

ช่องหน้าต่าง/กระดาษ

ที่เก็บเอกสาร

แฟ้มเอกสาร

กระดาษทำการ

ปากกา ดินสอ ยางลบ

เครื่องคิดเลข


สภาพโต๊ะทำงานทั่วไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อใช้งานตารางทำงาน

ลักษณะของตารางทำงาน
                 โปรแกรมตารางทำงานไมโครซอฟเอ็กเซล คือ โปรแกรมที่มีรูปแบบเป็นตาราง 2 มิติ ขนาดใหญ่มากได้กำหนดรูปแบบพื้นที่สำหรับกรอกข้อมูล โดยแบ่งเป็นสดมภ์ (Column) และแถว (Row) เรียกว่า ตารางทำงาน และเพื่อให้สามารถอ้างอิงตำแหน่งข้อมูลได้ จึงมีการกำหนดชื่อในแนวสดมภ์เป็น A, B, C, … , IV จำนวน 256 สดมภ์ และในแนวแถวเป็น 1,2,3,…, 65536 ตำแหน่งที่สดมภ์และแถวตัดกันเป็นช่อง เรียกว่า เซล (cell) ซึ่งการทำงานกับโปรแกรมตารางทำงานคือการสร้างงานในเซลต่าง ๆ นั่นเอง แต่ละเซลจะมีชื่อกำกับอยู่ โดยเรียกตามตัวอักษรของสดมภ์ตามด้วยตัวเลขของแถว เช่น เซลแรกของเอกสารมีชื่อว่า A1 เซลสุดท้ายมีชื่อว่า IV65536

ความเป็นมาของโปรแกรมตารางทำงาน


โปรแกรมตารางทำงานหรือ Spread Sheet เป็นโปรแกรมที่เริ่มต้นเมื่อกว่ายี่สิบปีมาแล้ว จากการใช้งานด้านการคำนวณตัวเลข โปรแกรมตารางทำงานในระยะแรก เช่น VisiCalc, SuperCalc, Mutiplan, Lotus ฯลฯ ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถและการใช้งานให้มีขอบเขตกว้างขึ้น และจากความสามารถทางด้านกราฟฟิกของระบบ Windows ทำให้โปรแกรมตารางทำงานเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสรุปความเป็นมาของโปรแกรมตารางทำงานตามลำดับดังนี้

 ตารางทำงานวิสิแคลค์

วิสิแคลค์เป็นโปรแกรมตารางทำงานที่ยึดหลักว่าผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมมาก่อนเลย การใช้งานจึงทำได้ง่าย ในเดือนพฤษภาคม 2522 บริษัทวิสิคอร์ป (ต่อมาเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทเพอชันนอลซอฟต์แวร์) ได้ประกาศแนะนำโปรแกรมตารางทำงานโปรแกรมหนึ่ง ชื่อ วิสิแคลค์ (Visicalc) สำหรับใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แอปเปิล และในปีต่อมาก็ได้ประกาศขายวิสิแคลค์ที่ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เรดิโแชค TRS80 โดยมีราคาขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 2000 บาทต่อโปรแกรมโครงสร้างของโปรแกรมวิสแคลค์ใช้หน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์เป็นที่เก็บเสมือนจดลงบนแผ่นกระดาษ วิสิแคลค์ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำเพียง 48 กิโลไบต์

ตารางทำงานของวิสิแคลค์มีขนาด 63 สดมภ์ โดยใช้ชื่อสดมภ์เป็น A, B,… ส่วนแถวนั้นแบ่งได้ 254 แถว โดยใช้ชื่อแถว 1,2,…


ตารางทำงาน ซูเปอร์แคลค์

บริษัทซอร์ซิมได้สร้างโปรแกรมตารางทำงาน ซูเปอร์แคลค์ (supercalc) เมื่อสร้างนั้นได้ทำบนระบบปฏิบัติงานแบบ CP/M และให้กับบริษัทออสบอร์น หลังจากนั้นก็เริ่มกระจายเข้าสู่คอมพิวเตอร์ยี่ห้ออื่น
ตารางทำงาน ซูเปอร์แคลค์


ตารางทำงานมัลติแพลน

ปี 2525 บริษัทไมโครซอฟต์ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ทางซอฟต์แวร์บริษัทหนึ่ง และประสบความสำเร็จทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากแล้วมากมาย เช่น ไมโครซอฟต์แอสแซมเบลอร์ เป็นต้น ไมโครซอฟต์ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มตารางทำงาน
คือ มัลติแพลน (multiplan) ข้อดีของมัลติแพลน คือ ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ในเวลารวดเร็ว

 
 ตารางทำงานโลตัส
มีขนาดที่ใช้งานได้ทั้งสิ้น 256 สดมภ์ 8192 แถว ชื่อสดมภ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชื่อแถวเป็นตัวเลข สร้างโดยบริษัท ไอบีเอ็มตารางทำงานเอ็กเซล

มีขนาดที่ใช้งานได้ทั้งสิ้น 256 สดมภ์ 65536 แถว ชื่อสดมภ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชื่อแถวเป็นตัวเลข สร้างโดยบริษัท ไมโครซอฟต์

 หลักการคำนวณบนตารางทำงาน

 ขั้นตอนการคำนวณบนตารางทำงาน

การคำนวณค่าใด ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ในตารางทำงาน มีลำดับดังนี้

1. กำหนดเซลสำหรับเก็บผลลัพธ์ โดยการเลื่อนตัวชี้เซลไปอยู่ที่เซลนั้นแล้วคลิก

2. ใส่สูตรเข้าในเซลสำหรับเก็บผลลัพธ์ สูตรจะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย =


เครื่องหมาย หรือ ฟังก์ชัน ตัวอย่าง ตัวอย่าง

+ บวก =A1+A2 นำค่าในเซล A1 บวกกับค่าในเซล A2

- ลบ =A1-A2 นำค่าในเซล A1 ลบกับค่าในเซล A2

* คูณ =A1*A2 นำค่าในเซล A1 คูณกับค่าในเซล A2

/ หาร =A1/A2 นำค่าในเซล A1 หารกับค่าในเซล A2

^ ยกกำลัง =A1^A2 =A1^A2 นำค่าในเซล A1 ยกกำลังด้วยค่าในเซล A2

=SUM ผลรวม =SUM(A1:A10) ผลรวมของค่าในเซล A1 ถึง เซล A10

=AVERAGE ค่าเฉลี่ย =AVERAGE(A1:A10) ค่าเฉลี่ยของค่าในเซล A1 ถึง เซล A10

=COUNT จำนวนเซลที่มีค่าในเซล =COUNT(A1:A10) จำนวนเซลที่มีข้อมูลในเซล A1 ถึง เซล A10
จำนวนเซลที่มีข้อมูลในเซล A1 ถึง เซล A10

1. สูตรที่ใส่ในเซลจะปรากฏให้เห็นในช่องของแถบสูตร

2. ค่าที่เป็นผลลัพธ์ของสูตรจะปรากฏอยู่ในเซลสำหรับเก็บผลลัพธ์

3. กรณีที่นิพจน์มีหลายเครื่องหมาย ลำดับการคำนวณ เป็นดังนี้
ลำดับที่หนึ่ง คือ เครื่องหมายที่อยู่ในวงเล็บ

ลำดับที่สอง คือ ยกกำลัง

ลำดับที่สาม คือ คูณและหาร

ลำดับที่สี่ คือ บวกและลบ

ส่วนการคำนวณของเครื่องหมายที่อยู่ในลำดับเดียวกัน จะคำนวณจากซ้ายไปขวาตามลำดับ ดังนี้ ถ้าต้องการคำนวณโดยใช้เครื่องหมายที่มีลำดับหลังก่อนให้ใส่วงเล็บส่วนนั้นไว้

การใส่ข้อมูลและสูตรลงในตารางทำงานสมมติ

ลักษณะการทำงานของโปรแกรมตารางทำงาน จะมีการใส่ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประมวลผลลงในรูปตารางที่ผู้ใช้จะต้องกำหนดตำแหน่งของข้อมูลเพื่อคอมพิวเตอร์จะได้ทราบ

ตำแหน่งของข้อมูลแล้วทำการประมวลผลตามคำสั่ง

โดยมีลักษณะของตารางทำงานสมมติ ดังรูปที่ตัวอย่างการใส่ข้อมูลและสูตรลงในตารางทำงานสมมติ

ทัศนามีเงินอยู่ 500 บาท ซื้อเครื่องเขียนดังรายการต่อไปนี้ ปากกา 2 ด้ามราคาด้ามละ 10.00 บาท ไม้บรรทัด 1 อัน ๆ ละ 12.00 บาท ยางลบดินสอ 1 แท่ง ๆ ละ 6.00 บาท ดินสอ 2B 2 แท่ง ๆ ละ 15.00 บาท สมุด 5 เล่ม ๆ ละ 25.00 บาท ทัศนาใช้เงินไปทั้งหมดเท่าใด

การใส่ข้อมูลและสูตรในตารางทำงานสมมติ ได้ดังนี้


 รูปแบบของงานบนตารางทำงาน

มี 3 รูปแบบ คือ

งานด้านการคำนวณ เช่น การคำนวณ

พื้นฐาน ฟังก์ชันด้านการเงิน งานบัญชี

ฟังก์ชันด้านสถิติ ฟังก์ชันตรรกศาสตร์

ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันวันเดือนปี

งานด้านการสร้างแผนภูมิและกราฟฟิก

โปรแกรมตารางทำงานสามารถนำข้อมูล

ที่สร้างไว้มานำเสนอเป็นชารท์หรือกราฟ

แบบต่าง ๆ โดยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก แต่

ให้ภาพหรือกราฟที่สวยงาม สามารถ

แทรกตัวอักษรศิลป์หรือแทรกภาพกราฟิก

แบบต่าง ๆ ได้ตามต้องการงานด้านฐานข้อมูล

โปรแกรมตารางทำงานมีเครื่องมือ

อำนวยความสะดวกในการ สร้างฐานข้อมูล

จัดหมวดหมู่ข้อมูล จัดเรียงข้อมูล ค้นหาข้อมูล

และวิเคราะห์ข้อมูลได้                  การวิเคราะห์และคำนวณตัวเลขของวิศวกร ด้วยการสร้างเป็นรูปแบบจำลองในลักษณะของสูตรคำนวณ และสมการทางคณิตศาสตร์ มักมีการขีดเขียน คำนวณ และจดบันทึกลงในกระดาษ โดยมีเครื่องคิดเลขเป็นเครื่องมือช่วยในการคำนวณ การคำนวณตามงานที่ออกแบบ หรือการค้นหาคำตอบของรูปแบบจำลองสมการที่สร้างขึ้น นับเป็นงานที่น่าเบื่อ และต้องใช้ความอดทนมากพอสมควร เพราะวิศวกรจะต้องทำการคำนวณใหม่ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลาย ๆ ครั้ง ตามการแปรเปลี่ยนอย่างไม่หยุดนิ่งขององค์ประกอบ หรือปัจจัยสำคัญของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานนั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินด้วย การคำนวนต่าง ๆ ก็ต้องยิ่งระมัดระวังให้มีการตรวจทาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ
                 ซอฟต์แวร์สำเร็จตารางทำงาน หรือกระดาษอิเลกทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือช่วยเพื่อการวิเคราะห์และคำนวณตัวเลขให้กับวิศวกรได้เป็นอย่างดี เพราะการใช้งานซอฟต์แวร์นี้ จะเปรียบเหมือนกับการนั่งทำงานบนโต๊ะทำงาน ที่มีกระดาษแผ่นใหญ่ ๆ ประกอบด้วยตารางสี่เหลี่ยมของช่องตามแนวแถวและสดมภ์จำนวนมากมายปรากฏบนจอภาพ โดยแต่ละช่องบนแผ่นกระดาษอิเลกทรอนิกส์นี้จะเก็บข้อความเป็นตัวอักษร หรือตัวเลข หรือสูตรคำนวณ
ภายในซอฟต์แวร์ตารางทำงานจะมีฟังก์ชันต่าง ๆ จัดมาให้เลือกใช้เรียบร้อยแล้ว เช่น ฟังก์ชันการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันการคำนวณทางสถิติ ฯลฯ ซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้เปรียบได้กับเครื่องคิดเลขที่วางบนโต๊ะทำงาน ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจากช่องต่าง ๆ บนกระดาษมาเป็นตัวแปรของฟังก์ชันหรือสูตรคำนวณ เพื่อคำนวณให้ได้ผลลัพธ์ออกมา และนำไปใช้ในการคำนวณของช่องอื่น ๆ ต่อไปได้อีก
                 ข้อมูลในช่องต่าง ๆ บนตารางทำงานสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยง่ายด้วยการสั่งงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนรายการเมนู ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้เปรียบได้กับการมียางลบที่ทำการลบ แล้วบันทึกค่าลงไปใหม่ ถ้าตารางทำงานนี้ไม่ถูกต้องใช้งานไม่ได้ ผู้ใช้อาจลบทั้งตารางและสร้างใหม่เหมือนการขยำกระดาษโยนใสถังขยะทิ้งไป แต่ถ้าตารางทำงานนี้ใช้งานได้ดีแล้ว ผู้ใช้ก็สามารถทำการบันทึกข้อมูลไว้ในแผ่นบันทึกเพื่อนำมาใช้งานใหม่ภายหลัง
                 ขีดความสามารถพิเศษของตารางการทำงานมีมากมาย เช่น สามารถแสดงรายงาน ต่าง ๆ ในรูปแบบที่สวยงาม พิมพ์เป็นกราฟิกรูปภาพ หรือการแสดงผลอื่น ๆ


14 ความคิดเห็น:

 1. เสร็จแล้วจร๊า

  เม้นเยอะๆ

  นะเพื่อนๆ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ29 กรกฎาคม 2553 02:03

  น่ารักจัง

  ตอบลบ
 3. เข้าใจในรายละเอียดคร่า

  ตอบลบ
 4. ดีคร้า

  เริ๋ดๆๆๆ

  มีสาระ

  ตอบลบ
 5. ว้าว.............สวย
  เนื้อหาก็ดี
  (เม้นกลับด้วยนะ) จุ๊บจุ๊บ

  ตอบลบ
 6. กราฟฟิกน่าลั๊คจัง..


  เราปัยลุ้นคอมเม้ลสุดท้ายดีกว่าเน๊าะชัวร์ดี...อิอิ  สู้ๆๆๆ...

  ตอบลบ
 7. อืม

  เนื้อหาอ่านง่ายจัง

  อิอิ

  ตอบลบ
 8. สวยดีงิ....  *กรุณาตอบกลับทราบเร้วเปลี่ยน ฮ่า ฮ้า

  ตอบลบ
 9. ดีดีจ้า


  อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่ม


  ได้ซอฟแวร์ตารางการทำงานเหมือนกันลย


  เนาะ

  ตอบลบ
 10. เนื้อหาดี ภาพสวย
  อ่านเข้าใจง่ายนะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ7 สิงหาคม 2553 23:48

  ไม่อยากเม้นว่ะ
  แค่เห็นก้อปวดหัว
  เหอะๆๆๆ
  อาวมานออกปายยยย!!!!!

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ7 พฤศจิกายน 2560 00:15

  สาระดี

  ตอบลบ